Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

1.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou

Obchodné meno: COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
Sídlo: ul. 1.mája 54, Liptovský Mikuláš 031 25, Slovenská republika

Zapísaná v registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Dr, Vložka číslo 71/L
IČO: 00 168 963

DIČ: 2020428762

IČ DPH: SK 2020428762
Bankový účet: SK07 1111 0000 0066 0569 3003

Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

(ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa
v zmysle ďalších ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Kontakt na predávajúceho je: 

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1.mája 54, Liptovský Mikuláš 031 25, Slovenská republika

Email: coop@lm.coop.sk

tel.č.: +421443700201

2.Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.ejednota.sk (ďalej aj “Internetový obchod“).

3.Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v Internetovom obchode je Predávajúci.

4.Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu.

4.1.Spotrebiteľom je kupujúci, ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu predávajúceho, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

5.Produky sú tovary alebo služby, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode predávajúceho.

6.Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiľa je:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj so sídlom v Žiline

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

fax č. 041/763 21 39

email: za@soi.sk

6.1.Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti predaja potravín
a výživových doplnkov, je Štátna veterinárna a potravinová správa s územnou pôsobnosťou Regonálnej veterinárnej a potravinovej správy:

RVPS Žilina,

Jedľová 44,

010 04 Žilina 4,

tel.: 041 7631235,

email: Riaditel.ZA@svps.sk

6.2.Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti predaja kozmetiky je príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline

V.Spanyola 27, 011 71 Žilina

tel.č.: 041/7233 846

fax: 041/7235 456

email: za.poradnazdravia@uvzsr.sk

7.V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie Spotrebiteľ môže adresovať aj priamo Predávajúcemu, pričom odporúčame Kupujúcim, aby na zasielanie sťažností a podnetov predávajúcemu využili emailovú adresu predávajúceho:coop@lm.coop.sk.

Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Predávajúcemu doručil.

II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je objednávka produktov realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade úhrady produktov pred ich doručením Kupujúcemu, kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho.

2.K akceptácii objednávky produktov zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky, pričom Predávajúci informuje Kupujúceho, že objednávka produktu bola prijatá a následne Predávajúci informuje Kupujúce o pripravení obejdnávky k prevzatiu prostredníctvom mobilnej správy SMS.

3.Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho
a Kupujúceho.

4.Kúpna zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán, odstúpením prípadne jej výpovedaním. Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete TU.

5. Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúceho, že podmieňuje uskutočnenie objednávky udelením súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sprístupnenými na stránke www.ejednota.sk, s ktorými sa Kupujúci oboznámi pred konečným odoslaním objednávky Predávajúcemu.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

1.Cena tovarov a služieb objednávaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim.

2.Základným platidlom je mena euro.

3.Kúpna cena tovarov a služieb je uvedená vrátane DPH, pričom je zreteľne uvedená v Internetovom obchode. Odoslaním objednávky Kupujúci uvedené kúpne ceny akceptuje. V kúpnej cene produktov nie sú zahrnuté náklady na dopravu, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

4.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v čase dodania tovaru alebo služby Kupujúcemu a to najmä z dôvodu:

  • akciového zníženia spotrebiteľskej ceny v čase dodania,
  • zvýšenia spotrebiteľskej ceny v čase dodania z dôvodu ukončenia akcie, ktorá bola ešte v platnosti v čase objednania tovaru a služby,
  • z dôvodu bežnej úpravy cien.

Kupujúci môže tovar alebo službu, ktorých cena je v čase dodávky iná ako v čase objednávky, odmietnuť prevziať.

IV. Spôsoby platby

1. Za tovar a služby v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:

1.1.platba pri osobnom prevzatí na predajni – hotovosť, platobná karta, stravné poukážky

1.2.platba online cez platobnú bránu pri finalizovaní objednávky na www stránke e-shopu. Po odoslaní záväznej objednávky má zákazník povinnosť túto uhradiť najneskôr do jednej hodiny. Inak bude objednávka zrušená.

V. Dodanie produktov

1.Tovar predávajúci pripraví k prevzatiu do dvoch hodín od času uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy, prípadne podľa voľných vychystávacích termínov. Dátum a čas prípravy tovaru k prevzatiu si môže Kupujúci zvoliť zo sprístupnených možností pri finalizácii svojej objednávky na www.ejednota.sk.

1.1.Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke, a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre dané produkty prípadne služby.

1.2.Kupujúci si pri finalizácii objednávky môže vybrať, či si praje mať svoj online nákup pripravený v nákupných taškách alebo bez nich. Ak sa rozhodnete pre prípravu nákupu v taškách, pri kompletizácii objednávky si vyberie druh požadovaných tašiek. V prípade väčšieho nákupu sa použije viac tašiek, ktoré budú kupujúcemu doúčtované pri prebratí nákupu.

Ak si kupujúci vyberie možnosť nebalenia nákupu, tento bude zákazníkovi odovzdaný v predajni alebo doručený kuriérom v pevnej skladacej debničke. Z nej si zákazník tovar preloží. Debničku si môže zákazník za zálohu 25,- EUR zapožičať na výmenu pre ďalšie nákupy. O vrátenie zálohy môže následne kedykoľvek požiadať.

2.Ak predávajúci nemôže kupujúcemu z objektívnych dôvodov objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

2.1.Predávajúci v zmysle čl. V, bod 2., vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu rovnakou formou akou platil Kupujúci. Zmena formy vrátenia kúpnej ceny je možná len so súhlasom Kupujúceho.

3.Miestom dodania objednaného produktu je miesto uvedené pri finalizácii objednávky v sekcii Spôsob dodania.

4.Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

5.Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).

6.Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke a len v prípade, ak s tým kupujúci súhlasí.

VI. Prevzatie produktu

1.Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza
na Kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej tretej osoby.

2.Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom doručenia a riadneho prevzatia tovaru, alebo služby.

2.1.Kupujúci má okrem iného právo neprevziať dodaný produkt od Predávajúceho najmä pokiaľ je dodaný tovar iného typu alebo v prípadoch:

a) dodania tovaru, ktorý je v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),

b) dodania tovaru v poškodenom obale alebo,

c) dodaní tovaru bez príslušných dokladov alebo,

d) dodaní tovaru, ktorý nespĺňa očakávania zákazníka.

2.2.Pokiaľ dôjde k dodaniu veci Kupujúcemu podľa písm. a) bodu 2.1 tohto článku, má kupujúci právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal vec v súlade s dohodnutými podmienkami v kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

2.3.Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť riadne dodaný tovar, alebo službu riadne a včas.

2.4.Predávajúci neumožní odber tovaru osobe mladšej ako 18 rokov v prípade, ak budú súčasťou nákupu alkoholické nápoje, cigarety a iné tovary, ktoré podliehajú aktuálne platnému zákonnému ustanoveniu o vekovom obmedzení zákazníka. Predávajúci sa s Kupujúcim môže následne dohodnúť na prevzatí a úhrade len zvyšného tovaru z objednávky.

2.5.Ak Kupujúci nebude môcť prevziať tovar v termíne dojednanom v objednávke, tento tovar bude po uplynutí dojednanej doby vrátený späť na predajňu. Kupujúci si následne bude musieť realizovať novú objednávku.

VII. Prepravné – spôsoby odberu produtkov a cena za ich odber 

1. Náklady predávajúceho na odber nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom, prípadne budú uvedené pri vypĺňaní objednávkového formulára na Internetovej stránke Predávajúceho a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

2. Spôsoby odberu a cena za odber objednaných produktov.

2.1. Formy odberu:

2.1.1.Osobný odber na mieste COOP Jednota Tempo Supermarket, OC Stop Shop, 1.mája 41, 031 25 Liptovský Mikuláš alebo COOP Jednota Tempo Supermarket, ul. Elektrárenská 1, 052 01 Spišská Nový Ves.

2.1.2. Dodanie tovaru cez kuriéra vo vybraných lokalitách Zóna 1 – v obciach: Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Andice, Benice, Demänová, Bodice, Iľanovo, Ploštín, Stošice, Vitálišovce, Bobrovec, Trstené, Jalovec, Závažná Poruba, Podtúreň, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Liptovský Peter, Dovalovo, Liptovská Porúbka, Smrečany, Žiar.

2.1.3. Dodanie tovaru cez kuriéra vo vybraných lokalitách Zóna 2 – v obciach: Bobrovec, Trstené, Jalovec, Pavlova Ves, Bobrovček, Lipt. Beharovce, Beňušovce, Lipt. Trnovec, Lipt. Matiašovce, Kvačany, Lipt. Sielnica, Prosiek, Ižipovce, Hliník, Bukovina, Lipt. Anna, Bobrovník, Tvarožná, Potok, Bešeňová, Ivachnová, Lipt. Teplá, Lúčky, Lipt. Michal, Partizánska. Ľupča, Malatíny, Vlachy Krmeš, Vlašky, Ľubeľa, Dúbrava, Galovany, Gôtovany, Fiačice, Svätý Kríž, Lazisko.

2.1.4. Dodanie tovaru cez kuriéra vo vybraných lokalitách Zóna 3 – v obciach: Jamník, Vavrišovo, Pribylina, Liptovská Kokava, Kráľova Lehota, Východná, Važec, Hybe, Konská, Beňadiková, Liptovský Ondrej.

2.2.Cena za odber:

2.2.1. Cena za tovar je platná v čase zaplatenia tovaru. Zákazník bude mať nákup pripravený v taškách, ktoré si zvolí pri objednávke. Pokiaľ bude nutné kvôli množstvu objednaného tovaru použiť viac tašiek, budú mu doúčtované k nákupu v momente prevzatia tovaru. V prípade, ak zákazník v objednávke nepožaduje mať tovar pripravený v taškách, tovar bude pripravený v prepravkách alebo iných úložných zariadeniach, z ktorých si zákazník tovar po úhrade preloží do vlastných tašiek. 
2.2.2. Predávajúci si vyhradzuje uplatniť poplatok za manipuláciu a balné a za dopravu prostredníctvom kuriéra. Aktuálne ceny sú nasledovné (pokiaľ nebudú znížené v rámci marketingovej akcie, o ktorej bude kupujúci informovaný priamo na stráne e-shopu):
- manipulačné a balné tovaru (pri osobnom odbere): 0,99 EUR s DPH 
- doprava (pri odbere cez kuriéra): 4,99 EUR s DPH
(Doprava bude účtovaná aj v prípade neprevzatia celého nákupu.)

VIII. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

1.Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych  dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti podľa § 12 zák. č. 102/2014 Z.z.. Ak splnil predávajúci tieto informačné povinnosti  dodatočne, je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosť, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa , keď predávajúci splnil informačnú povinnosť.

Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi poučenie o práve odstúpiť  od zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2.Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu, alebo toto odstúpenie odovzdať
na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho, ktorá je COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1.mája 54, Liptovský Mikuláš 031 25, Slovenská republika.  Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).

3.Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávenný od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi, aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky, dátum nákupu, druh od akého tovaru odstupuje, meno a priezvisko, adresu a prípade aj číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za tovar na ním uvedené číslo účtu. V opačnom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.

4.Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v prípade, ak nebol predávajúcim informovaný o možnosti odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie. Ak hodnota tovaru bola znížená v dôsledku zaobchádzania
s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru (napr. tovaru bude poškodený). Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za takto vzniknutú škodu. Za zaobchádzanie s tovarom nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti tovaru bude považované najmä použitie tovaru vo väčšej miere, než aká je potrebná na zistenie povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru. Za zníženie hodnoty tovaru budú rovnako považované predovšetkým opodstatnené výdavky na uvedenie výrobku do predošlého stavu.

5. Môžete využiť formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný
k nahliadnutiu aj stiahnutiu na internetovej stránke predávajúceho.

6.Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z.z., znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 Z.z.

7.Prevádzkovateľ Internetového obchodu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z., ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

8.Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

9.Zásielky poslané v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ako dobierka nebudú z našej strany prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene.

10.Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Konkrétne:

- tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa),

- tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (potraviny, zákusky, torty),

- tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo
z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (spodné prádlo, sterilné balenia a pod.),

- rozbalené CD, DVD, počítačové hry (predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil),

- noviny, časopisy a nezabalené knihy (predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale),

- tzv. digitálny download – poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný
s iným tovarom,

- preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

- vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho (to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal),

- poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

- predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.

12.V prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi finančné prostriedky rovnakou formou, akou ich od Spotrebiteľa obdržal. Meniť formu vrátenia finančných prostriedkov Spotrebiteľovi, je možné len na základe súhlasu spotrebiteľa.

IX. Alternatívne riešenie sporov

1.V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa
na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní
odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo priamo TU; zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu
na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo TU. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

X. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.

2.Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

3.Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, ktoré konaju v rámci predmetu svojeje podnikateľskej činnosti sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

4.Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku a Zásad spracúvania a ochrany Osobných údajov tohto internetového obchodu. Dokumenty - Reklamačný poriadok a Zásady spracúvania a ochrany Osobných údajov tohto internetového obchodu sú zverejnené na doméne Internetového obchodu Predávajúceho.

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosťich zverejnením v Internetovom obchode predávajúceho od 4.1.2021.